Radzewice wczoraj i dziś

Społeczność lokalna


   Po wojnie  społeczność Radzewic choć zróżnicowana, stopniowo budowała tutejszą

wspólnotę. 


Ogromną rolę w tworzeniu lokalnych więzi odgrywały od początku organizacje takie jak

Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Związek Młodzieży Wiejskiej.


Koło Gospodyń Wiejskich

   KGW w Radzewicach powstało w 1967 roku przy tutejszym Kółku Rolniczym.

Do lat osiemdziesiątych nasza wieś miała charakter rolniczy, toteż działalność KGW

była mocno związana z tematyką rolniczą, unowocześnianiem gospodarstwa domowego,

rozwijaniem przedsiębiorczości kobiet, poszerzaniem zainteresowań kulturalnych i integrowaniem

mieszkańców. 

   W roku 1995 KGW Radzewice reaktywowało swoją działalność jako samodzielne koło przy

Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu. W tym czasie

zmienił się zakres działalności koła z typowo rolniczego na ogólnospołeczny i kulturalny. Zadbano

o integrację mieszkańców organizując zabawy sylwestrowe, karnawałowe i andrzejkowe,

a uzyskany dochód przeznaczano na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej.

   Aby uzyskać dodatkowe fundusze potrzebne dla rozwoju wsi, w 2005 roku koło zostało

zarejestrowane jako stowarzyszenie uzyskując w ten sposób osobowość prawną. 

  

   Obecnie, korzystając z wypracowanych funduszy i dofinansowania członkinie KGW organizują

różnorodne imprezy plenerowe, półkolonie dla dzieci, różnego typu kursy, spotkania świąteczne

- wielkanocne i wigilijne oraz z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, zabawy taneczne, a także

wyjazdy do kina, teatru czy na koncerty, w których mogą brać udział  wszyscy chętni mieszkańcy.

   

Miłą tradycją  koła są comiesięczne spotkania urodzinowe, na które jubilatki przygotowują własne

potrawy. W spotkaniach uczestniczą także najstarsze mieszkanki wsi.

   Ładnie utrzymany cmentarz ewangelicko - katolicki i zadbany kościół to także efekt dużego

wkładu pracy Pań z KGW, dlatego m.in. udało się zachować w tak dobrym stanie miejsce

pochówku dawnych ewangelickich mieszkańców wsi. 

  
Aby zapobiec wykluczeniu internetowemu starszych mieszkańców wsi, KGW

organizuje  kursy obsługi komputera i wykorzystania narzędzi internetowych w życiu

codziennym.

   Dzięki zaangażowaniu się w pracę koła wielu młodych mieszkanek wsi, łatwiej określić

potrzeby mieszkańców i skuteczniej je realizować, podnosząc poziom i jakość życia

w naszej wsi.


Nagrody:

   W 2004 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Radzewic zostało wyróżnione przez Burmistrza

Gminy Mosina p. Zofię Springer  MOSIŃSKIM  LAUREM  ELEGANCJI - nagrodą, którą

otrzymują podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej szczególnie zasłużeni

mieszkańcy i organizacje aktywnie pracujący na rzecz swoich lokalnych środowisk i gminy.


W okresie prawie 50 letniej pracy koła funkcję Przewodniczącej pełniły kolejno Panie :

I - (nie udało się dotychczas ustalić)

II - Regina Młyńczak

III - Aniela Wąsik

IV - Anna Tomczak

V - Dorota Fica

VI - Aleksandra Kołutkiewicz (od 1995 roku do chwili obecnej)
Ochotnicza Straż Pożarna

   Ochotniczą Straż Pożarną w Radzewicach utworzono w 1947 roku. Założycielem

i pierwszym prezesem był p. Mikołajczak, pracownik Nadzoru Wodnego. 

Jednostki OSP były w tamtym czasie powoływane prawie w każdej wsi. 

 

   Początkowo, w  latach 50 - 60 -tych XX wieku strażacy jeździli do pożaru konno. Gospodarze,

którzy posiadali 2 konie, mieli obowiązek w przypadku alarmu pożarowego podstawić konie

i wóz przed remizę. Zabierali na wóz motopompę „Leopolię”, wiadra i bosaki. Przy remizie

czekali strażacy i razem z mieszkańcami jechali gasić pożar.

Później w wyniku doposażania OSP otrzymała większą motopompę na kołach.  

 
 

W tym czasie na bramach dwóch dyżurujących  gospodarstw wisiały tabliczki z napisem

„ Konie do pożaru”, które cyklicznie przenoszono  do kolejnych gospodarzy.

  O pożarze powiadamiał za pomocą gongu stróż, który zawsze pilnował wsi w nocy. Stróżami

byli kolejno mężczyźni z każdego domu, a symbolem objęcia obowiązku nocnej warty była

trąbka przekazywana codziennie dalej. Kiedy zniesiono obowiązek stróżowania, do gaszenia

pożaru wzywała syrena strażacka (wspomnienia starszych mieszkańców). 

                                      

   Z czasem nasza OSP doczekała się pierwszego samochodu strażackiego - Stara 25,

który służył strażakom przez wiele lat i nazywany był żartobliwie „babcią”. Później były kolejne

samochody Jelcz, Star 28, Daf i obecnie dobrze wyposażony wóz bojowy Jelcz.

                                                                                                                                 (fot. Leopolia internet,  fot. Star 25 OSP Baryczka)

W latach powojennych do straży należeli prawie wszyscy mężczyźni i młodzież z wioski.

Co roku na łące p. Gorzelańczyka odbywały się zawody strażackie, a potem wspólna zabawa zwana

majówką. 
Strażacy zawsze chętnie angażowali się we wszystkie prace społeczne, byli inicjatorami

rozbudowy świetlicy i budowy nowej remizy strażackiej  w 1983 roku. Otwarcia nowego budynku

dokonano w 1985 roku.
 

Artykuł z Mosińskiego Magazynu Kulturalnego z 1985 roku.

(materiał o OSP i fotografie udostępniła P. Beata Tomczak)

   Obecnie OSP w Radzewicach jest lepiej wyszkolona i nowocześniej wyposażona.

Również zakres podejmowanych działań jest szerszy. Oprócz wyjazdów do pożarów

i działań związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych (wichurami, powodziami),

strażacy zabezpieczają różne imprezy kulturalno-sportowe organizowane na terenie Gminy.

Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, przeprowadzają  szkolenia, mające na

celu poszerzanie wiedzy mieszkańców o ochronie przeciwpożarowej i udzielaniu pierwszej

pomocy w nagłych przypadkach. 
Budynek dzisiejszej remizy strażackiej i wiejskiej świetlicy przy ulicy Długiej 17Uroczystość z okazji 60-lecia OSP w Radzewicach (fot. z arch. A.Kołutkiewicz)
Więcej o radzewickiej OSP można dowiedzieć się tutaj: 

www.youtube.com/channel/UCogtyF72vR9Z8he1D2q__pg
 
              
www.facebook.com/OspRadzewice/


Związek Młodzieży Wiejskiej

   Oprócz organizacji społecznych takich jak OSP i KGW w Radzewicach działała również

organizacja zrzeszająca tutejszą młodzież - Związek Młodzieży Wiejskiej.

   Młodzi ludzie spotykali się wieczorami w Klubie Rolnika, który początkowo mieścił się

w budynku dzisiejszej restauracji Nadwarciańskiej, a później został przeniesiony do świetlicy

wiejskiej. Kluby Rolnika działały w każdej wsi. Były nie tylko miejscem towarzyskich spotkań,

ale przede wszystkim miały służyć krzewieniu kultury i oświaty. 
Tutejszy klub otrzymywał

bezpłatnie wartościowe książki z zakresu literatury pięknej oraz młodzieżowe czasopisma.

   ZMW i Klub Rolnika były animatorami życia kulturalnego na wsi, organizatorami zajęć dla

dzieci, a także inicjatorami różnych prac społecznych, imprez i zabaw dla mieszkańców Radzewic.

   Klub Rolnika prowadziły kolejno panie Olga Działowska i Aldona Szymańska , które były 

zatrudnione przez GS Mosina.


 

Panie Aldona Szymańska i Barbara Katarzyńska w budynku starej świetlicy (dawna pastorówka)

(zdj. arch. dom. p. Aldony Szymańskiej)

   Młodzi  mieszkańcy Radzewic  chętnie angażowali się w prace na rzecz wsi, do dzisiaj

 z uśmiechem wspominają wspólną budowę w 1968 roku placu tanecznego za budynkiem

świetlicy  pod kierunkiem głównego wykonawcy p. Andrzeja Kropacza.

 

 


Członkowie ZMW na zebraniu w klubie (Mieczysława Zandecka, Teresa i Feliks Furmaniak,

Dorota Fica, Anna i Andrzej Kropacz)Młodzież na czynach społecznych, po prawej plac taneczny, który przetrwał do dzisiaj 


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość: